Všeobecné obchodní podmínky

Rapid & Smart s.r.o., IČ: 28821785
se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 29520

 

I. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Rapid & Smart s.r.o., se sídlem Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo: 28821785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29520 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na webových stránkách www.krasnezazitky.cz (dále jen „webová stránka“). Tyto obchodní podmínky jsou nepřetržitě umístěny na webových stránkách www.krasnezazitky.cz a je tedy umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy je kupujícím spotřebitel.

1.3. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitelem je tedy osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

1.4. Právní vztahy, které nejsou těmito VOP výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. OZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž v kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od VOP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.6. VOP platí ve znění v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující prodávajícímu stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

1.7. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

c) nákladech spojených s dodáním zboží.

2.2. Podmínkou platného objednání zboží je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil (požadované zboží, způsob dopravy, způsob úhrady), a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím příslušného tlačítka na webových stránkách. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou objednávaného zboží včetně veškerých poplatků a nákladů na dodání zboží (náklady na dopravu, na úhradu kupní ceny, apod.). Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, jež prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou neprodleně po obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty na adresu elektronické pošty zadanou kupujícím v objednávce či uvedenou v uživatelském rozhraní.

2.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (tj. sazby dle podmínek operátora Kupujícího).

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy zásoby zboží, které je předmětem objednávky kupujícího, jsou již vyčerpány a toto zboží již nelze obstarat.

2.6. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

2.7. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření v elektronické podobě a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.8. Platnost zážitkového poukazu lze prodloužit až o 6 měsíců za cenu 600,- Kč s DPH (21%); toto je nutno dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v poslední den platnosti poukazu.

 

III. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Platí cena, která je u zboží uvedena v okamžiku jeho objednání kupujícím. Prodávající je plátcem DPH. Cena uvedená na webových stránkách je cena konečná, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které je kupující povinen při koupi daného zboží zaplatit, vyjma nákladů na dodání zboží (tj. nákladů na dopravu a úhradu kupní ceny), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy a způsobu platby kupní ceny, zvolenými kupujícím. Náklady na dodání zboží jsou uváděny v rámci tzv. nákupního košíku. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně veškerých nákladů na dodání zboží. Tato cena bude rovněž uvedena v objednávce a v emailové zprávě prodávajícího potvrzující přijetí objednávky zboží.

3.2. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží je možné uhradit těmito způsoby:

  • Platba předem bankovním převodem - nezpoplatněna
  • Platba na dobírku při doručení zboží - zpoplatněna částkou 100 Kč

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.2. VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li v dané lhůtě kupní ceny uhrazena, kupní smlouva se automaticky ruší. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést příslušný variabilní symbol platby, který této platbě přidělil prodávající. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající vystaví kupujícímu na cenu dodaného zboží fakturu - daňový doklad. Fakturu - daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ho kupujícímu v zásilce společně s dodávaným zbožím, příp. ho kupujícímu zašle na jeho žádostv elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.7. Provozovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu v případě, že dodavatelé služeb zvýší ceny svých služeb minimálně o 10%. Jednostranné zvýšení ceny služeb musí provozovatel neprodleně oznámit objednávajícímu, nejpozději však v okamžiku rezervace termínu a místa služby. Zvýšení ceny je objednávající povinen zaplatit provozovateli ve lhůtě, kterou provozovatel objednávajícímu písemně oznámí.
Pokud zvýšení ceny služeb přesáhne 10% celkové ceny služeb, má objednávající právo od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn si vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně zakoupeného dárkového balíčku.

IV. Dodací podmínky

4.1. Prodávající zajišťuje následující způsoby dodání zboží:

  • osobní odběr v provozovně prodávajícího – bez poplatku
  • prostřednictvím E-mailu – bez poplatku
  • prostřednictvím České pošty – balík do ruky – cena dopravy 100 Kč

4.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

4.4. V případě, že byla sjednána platba kupní ceny předem převodem na bankovní účet prodávajícího, expeduje prodávající objednané zboží teprve poté, co mu bude kupujícím uhrazena kupní cena v plné výši.

4.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.6. Kupující, který je spotřebitelem, je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít. Jeví-li však zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození, je kupující povinen převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena kupujícímu nepoškozená.

4.7. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Jeví-li zásilka známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, je však kupující povinen převzetí zásilky odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena kupujícímu nepoškozená. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a je přiložena v označeném balíku.

4.8. Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li kupující prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od otevření zásilky (nejpozději však do 15 dnů od převzetí zásilky), má se za to, že zboží při převzetí kupujícím bylo nepoškozené.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.1. Kupující - spotřebitel je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. K zachování lhůty pro odstoupení postačí, je-li oznámení o odstoupení od kupní smlouvy v uvedené lhůtě kupujícím-spotřebitelem odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP, a tento formulář zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího: zazitky@krasnezazitky.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí formuláře. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zaslat:

 a) na adresu provozovny prodávajícího:

Rapid & Smart s.r.o. 
Pernerova 168
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

 

b) na adresu elektronické pošty prodávajícího: zazitky@krasnezazitky.cz

 

5.1.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.1.3. Dodané zboží je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu úplné, tj. včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, nepoužité a čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

5.1.4. Prodávající je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od spotřebitele přijal, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem pouze, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.1.5. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen vrátit kupujícímu spolu se zbožím i poskytnutý dárek.

5.1.6.Prodávající může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli; s plnou nepeněžitou náhradou v podobě jiné aktivity v hodnotě původně sjednaných služeb. O zrušení služeb je provozovatel povinen příjemce služeb neprodleně informovat, nejpozději při rezervaci.
b) Z důvodů porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.

 

VI. Odpovědnost za vady a záruční podmínky


1. Obecná ustanovení

6.1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je zboží v odpovídajícím množství

6.1.2. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.1.3. Prodávající dále poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po záruční dobu, jejíž délka je u každého zboží uvedena na webových stránkách prodávajícího a je rovněž na faktuře, kterou prodávající vyúčtuje kupujícímu cenu dodaného zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

6.1.4. Jako záruční list obvykle slouží faktura – daňový doklad.

6.1.5. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

6.1.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

6.1.7. Veškerých aktivit se osoba uvedená při rezervaci účastní výlučně na svou vlastní zodpovědnost. Všechny zážitky a aktivity provádí člověk na vlastní nebezpečí a prodejce při případném zranění, či ujmě na zdraví nenese žádnou zodpovědnost. Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených zážitků (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, požadavek na zdravotní prohlídku), budou sděleny na dotaz.

2. Uplatnění práv z vadného plnění

6.2.1. Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (reklamaci) zasláním písemné reklamace na adresu sídla prodávajícího. V písemné reklamaci výrobku je kupující povinen uvést své osobní údaje a dále alespoň číslo objednávky, název výrobku, a důvod reklamace

6.2.2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.2.3. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2.4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, týkající se práv z vadného plnění a záruky za jakost zboží v těchto VOP neupravená, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ) a v případě kupujícího – spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

3. Podstatné porušení smlouvy

6.3.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  1. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  2. odstoupit od smlouvy.

6.3.2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6.3.3. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

6.3.4. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

4. Nepodstatné porušení smlouvy

6.4.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4.2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.4.3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

VII. Ochrana osobních údajů

7.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

7.2. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s podmínkami souhlasu, je-li u takového zpracování zákonem vyžadován. Osobní údaje nebudou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující má právo k přístupu ke svým osobním údajům, má právo požádat písemně prodávajícího o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl kupujícím udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu. Dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.

7.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Případné spotřebitelské spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem na základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní, lze řešit mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení těchto spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetové stránky České obchodní inspekce - www.coi.cz.

8.2. Veškeré případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle českého právního řádu věcně a místně příslušnými soudy.

8.3. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 24. května 2023 a ruší předchozí znění VOP.